Statut

Stowarzyszenie » Statut

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW
TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w skrócie PST-TSR, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym w Warszawie - Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Dopuszczalne jest stosowanie skrótu nazwy Stowarzyszenia w postaci PST-TSR.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia i jej władz naczelnych mieści się w m.st. Warszawa.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - zwane oddziałami, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.

§ 6
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 7
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 9
Stowarzyszenie może używać zgodnie z obowiązującymi przepisami, odznak i pieczęci ustalonych przez władze naczelne Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 10
Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Promocja i szerzenie nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR);
 2. Poradnictwo i doradztwo psychologiczne;
 3. Profilaktyka psychologiczna;
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 5. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w nurcie TSR, osobom zgłaszającym się do Stowarzyszenia;
 6. Realizowanie działalności terapeutycznej, profilaktycznej, edukacyjnej;
 7. Ochrona i promocja zdrowia.

§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie w miarę możliwości badań oraz inicjowanie ich w sferze działań statutowych;
 2. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych;
 4. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych;
 5. Prowadzenie warsztatów i szkoleń oraz innych form psychoedukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 6. Prowadzenie różnorodnych form psychoterapii;
 7. Prowadzenie różnorodnych form poradnictwa, pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 8. Prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom zgłaszającym się po pomoc;
 9. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych oraz pozytywnych form społecznej aktywności, mających na celu szerzenie wiedzy oraz szukanie skutecznych rozwiązań napotykanych problemów;
 10. Współpracę z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania;
 11. Prowadzenie działalności integrującej i wspierającej członków Stowarzyszenia, poprzez aktywność zawodową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
 12. Inicjowanie współpracy z administracją rządową i samorządową w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia;
 13. Wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, sportowymi, oświatowymi, sektorem aktywności gospodarczej, ośrodkami masowego przekazu, związkami wyznaniowymi oraz osobami i instytucjami deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych;
 14. Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych.

§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
  1. złoży pisemną deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi na piśmie pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej z pozytywną opinią dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną służącą realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pisemnej deklaracji o pomocy na rzecz Stowarzyszenia, o której mowa w pkt 1.

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 18
Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
 5. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek,
 3. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§ 20

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § 18 ust. 2-5 oraz obowiązki określone w § 19 ust. 1. Członek wspierający ma ponadto obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej na rzecz Stowarzyszenia pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej służącej realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci lub utraty praw obywatelskich przez osobę fizyczną na mocy prawomocnego wyroku Sądu lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
  3. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia, odmowy przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
   

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

§ 22
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, obecnych członków Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowisko.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 24

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków na okres 12 miesięcy spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez:
  1. Zarząd,
  2. Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. Zarząd na pisemny wniosek 7 członków Stowarzyszenia.
 8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 7 pkt b i pkt c.
 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenie Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dziesięciu członków.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
   

ZARZĄD
§ 27

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa zarządu oraz dwóch członków zarządu. Prezesa i członków zarządu wybiera Walne Zgromadzenie spośród swoich członków. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są Prezes Zarządu i Członek Zarządu lub dwóch Członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 28
Do zakresu działania Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie Członków.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 29

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków lub zwołanie Zarządu,
 3. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
   

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia nie służy celom zarobkowym i nie może być podzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, spadków, zapisów,
  3. z dotacji i ofiarności publicznej,
  4. z działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności
  co najmniej dziesięciu osób uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.